(FOTO) Doktorirao fra Ivan Vuletić iz Slivna

U Rimu je 16. svibnja 2024. godine doktorirao fra Ivan Vuletić, nastavnik na KBF-u u Splitu i pastoralni pomoćnik u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije Bast – Baška Voda. Na Papinskom sveučilištu “Gregoriana” obranio je doktorsku tezu pod naslovom “La vita ecclesiale nel decanato di Spalato durante il governo italiano (aprile 1941 – settembre 1943)” /Crkveni život u splitskom dekanatu za vrijeme talijanske vladavine (travanj 1941. – rujan 1943.)/. Mentor mu je bio prof. Sergio Tanzarella. Fra Ivan je time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, sa specijalizacijom iz crkvene povijesti.

Čestitamo fra Ivanu i želimo mu obilje uspjeha u daljnjem radu i djelovanju!

O Autoru